Gaeilge24

Header GIF 2018 claraigh anseo

300 Scoil- 30,000 Dalta
Lá amháin - Gaeilge gan stad
An mbeidh do scoil páirteach???

 
21/10/21: Tá clárúchán Gaeilge24 thart ach tá roinnt pacáistí sa bhreis againn- Má tá spéis agaibh clárú fós líon an fhoirm clárúcháin agus deanfaimid teagmháil leat go luath.


Tá Gaeilge24 ar ais arís! Dúshlán iontach don rang, don bhliain nó don scoil ar fad. Cláraigh go luath le cártaí urraíochta a fháil laistigh de cúpla lá.

Céard í an aidhm?

ClaraighAnseo 18

 • Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin ar feadh 24 uair a’ chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, sa chlub spóirt & le cairde!
 • Cuideofar le haigne na ndaoine óga a spreagadh agus eispéireas dearfach a thabhairt dóibh maidir le húsáid na Gaeilge ina saol féin.

 • Tá fás agus forbairt i gcónaí ag teacht ar Gaeilge24 & anois tá sé ar cheann de na himeachtaí scoile is spreagúla ar bhonn náisiúnta le linn an chéad téarma. Beidh na mílte ag glacadh páirte ann arís i mbliana. Le beagnach 250 scoil cláraithe cheana féin i mbliana táimid ag tnúth le breis is 300 scoil agus 30,000 dalta in 2021.

Cén fáth gur chóir dúinn páirt a ghlacadh?Dáta G24

 • An Scrúdú Béil - Béim faoi leith ar labhairt na Gaeilge
  Cabhróidh Gaeilge24 le gach dalta sinsearach atá ag ullmhú don scrúdú béil (ar fiú 40% de mhóriomlán na marcanna san Ardteist anois é). Cuirfidh lá iomlán de labhairt as Gaeilge go mór le stór focal dalta ar bith.
 • Teanga bheo bhríomhar - taobh amuigh den seomra ranga
  Is deis faoi leith í an Ghaeilge a thógáil amach ón seomra ranga Gaeilge. D’fhéadfaí ábhair scoile eile a mhúineadh trí Ghaeilge, nó Lá Spóirt nó turas a eagrú trí Ghaeilge.
 • Normalú a dhéanamh ar an nGaeilge - taobh amuigh den scoil
  Déantar normalú ar an teanga trí nasc a chruthú le gnóthaí agus le siopaí le Gaeilge, le grúpaí Gaeilge áitiúla, agus le seirbhísí stáit le Gaeilge. Is deis iontach í a thaispeáint gur féidir le duine ar bith a saol a chaitheamh trí Ghaeilge.
 • CoronavIs féidir Gaeilge24 a eagrú beag beann ar Covid19
  Tuigeann muid go mbeidh go leor imeachtaí, turais agus eachtraí ar ceal i mbliana de dheasca Covid-19 ach is féidir leanúint le Gaeilge24 sa scoil gan aon fhadhb. Má tharlaíonn sé go bhfuil srianta breise / scoileanna dúnta le linn Gaeilge24 is féidir an lá a eagrú am ar bith eile, ach muid a choinneáil ar an eolas..

Céard a fhaigheann na daltaí le cabhrú leo ar an lá?

Iarrfar ar gach dalta €10 / £9 a bhailiú don charthanas.
Gheobhaidh gach dalta atá ag bailiú airgid an pacáiste thíos.
pacaiste

Amlíne- Conas Clárú

1- Cláraigh luath anseo!
Chomh luath is atá tú cláraithe seolfaimid pacáiste chugat le cártaí urraíochta agus póstaer don scoil. Tabharfaidh sé breis ama duit fiosrú cé mhéad duine ar mhaith leo páirt a ghlacadh. Ná bí buartha mura bhfuil na sonraí ar fad agat anois, cinnteoimid gach rud leat roimh an spriocdháta; 21 Deireadh Fómhair 2021.

2- Cé mhéad dalta?
B’fhearr an iomarca cártaí urraíochta a lorg ar eagla go ritheann tú amach. Is féidir le scoileanna idir bheag agus mhór páirt a ghlacadh - chláraigh roinnt scoileanna le 500+ dalta anuraidh, agus ghlac scoileanna eile le 20 dalta páirt. D’fhéadfadh rang amháin clárú le Gaeilge24, nó an scoil ar fad más fearr libh!

3- Scaip na cártaí urraíochta.
Tiocfaidh pacáiste sa phost le cártaí urraíochta cúpla lá tar éis clárú. Tabhair na cártaí amach do na daltaí a léirigh spéis nó don scoil ar fad más maith leat. Tabhair spriocdháta dóibh le teacht ar ais agus le rá cén tomhas t-léine atá ag teastáil ar an gcárta. N.B. Bíonn sé i bhfad níos deacra airgead a fháil ar ais ó na daltaí nuair atá an lá thart.

4. Cinntigh uimhreacha linn.
Déan cinnte uimhreacha a chinntiú linn roimh 21 Deireadh Fómhair. Ordóimid na t-léinte agus pacáistí ar an lá seo. Is féidir é seo a dhéanamh tríd rphost nó trí ghlaoch a chur orainn.

5. Cathain a thiocfaidh na t-léinte / pacáistí?
Ordóimid na pacáistí ag tús bhriseadh an mheántéarma nuair a bheidh an t-ordú deireanach againn. Seolfaimid an pacáiste chuig an scoil le cuiréir seachtain roimh an dúshlán. Ba chóir go mbeidh gach pacáiste agaibh sa phost idir 3-5 Samhain. Cuirfear greamáin "Labhair Gaeilge liom inniu" sa phacáiste do mhúinteoirí eile sa scoil.

6. Íocaíocht agus Teastais
Ní gá an t-airgead atá bailithe a sheoladh ar aghaidh go dtí deireadh Mhí na Samhna. Nuair atá an t-airgead íoctha seolfaimid admháil chugat leis na teastais don lá.

G24Pics1

FolláineTéama21
I mbliana, tá Gaeilge24 ag diriú isteach ar an bhfolláine. Tá an-tábhacht ag baint le haire a thabhairt duit féin, go háirithe do dhaoine óga, ó chleachtadh chorp go haireachas, chun a bheith ar bharr do shláinte.

Tá clár imeachtaí curtha le chéile againn don lá - fiséain theagaisc cruthaithe go speisialta don imeacht, ar féidir libh breathnú orthu le bhur ranganna. Tá roinnt moltaí eile ó thaobh cluichí agus gníomhaíochtaí ar féidir libh tabhairt fúthu le linn an lae sibh féin.

 • Tús an lae - Seisiúin HIIT (09:15 nó am eile a oireann daoibh)
  Cuir tús spleodrach le Lá Gaeilge24 le seisiúin HIIT! Tabhair faoi deich nóiméad cleachtadh coirp céad rud ar maidin leis na daltaí (agus tú féin!) a mhúscailt agus a spreagadh don lá. Cuirfidh sé an fhuil ag cuisliú! Bígí linn ag 09:15 le tabhairt faoin seisiúin aclaíochta seo, nó roghnaigh am eile a oireann duit toisc gur seisiúin réamhthaifeadta a bheidh ann. 

 • Tráth na gCeist BEO do Mheánscoileanna - 11.30 
  Beidh Tráth na gCeist beo & idirghníomhach ar siúl do mheánscoileanna ag 11.30 a mhairfidh leath uair a chloig agus duaiseanna le buachan ann! Beidh an Tráth na gCeist á stiúradh againn trí sheimineár gréasáin (webinar). Ciallaíonn sé seo go mbeidh sibhse in ann muid a fheiceáil agus a chloisteáil fhad is atá na ceisteanna á gcur againn ach ní bheimid in ann sibhse a fheiceáil nó a chloisteáil.

  Beidh cur i láthair idirghníomhach á dhéanamh againn leis na ceisteanna air trí Zoom. Beidh ar gach dalta a ngléas féin (guthán, taibléad nó ríomhaire) a bheith acu le ceisteanna a fhreagairt. Is gá don mhúinteoir a rang a chlárú don Tráth na gCeist roimh ré anseo. 

(Tá tráth na gCeist samplach ar fáil ag bun an leathanach seo do scoileanna nach féidir leo páirt a ghlacadh sa tráth na gceist beo ar an lá.)

 • Am Lóin - Ióga (13:00 nó am eile a oireann daoibh)
  Éist le do chorp. Tabhair faoi rang ióga as Gaeilge - deirtear go laghdaíonn ióga strus, fadhbanna codlata agus imní, agus go gcuireann sé le leibhéil fuinnimh. Bí cinnte bia folláin a ithe chomh maith, le ham lóin iomlán sláintiúil a bheith agat. Toisc gur seisiúin réamhthaifeadta a bheidh ann, tá an saoirse agaibh pé am a oireann daoibh a roghnú.  (9 nóiméad)
 • Tráthnóna - Rang Machnaimh (14:00 nó am eile a oireann daoibh)
  Lig bhur scíth agus scaoil le strus nó brú ar bith le seisiún suaimhneach - Rang Machnaimh, ar feadh 12 nóiméad. Ceol séimh, análú, comhaireamh - is seisiún é seo a bheidh oiriúnach do chách.
  Toisc gur seisiúin réamhthaifeadta a bheidh ann, tá an saoirse agaibh pé am a oireann daoibh a roghnú. 

 • Deireadh an Lae- Leideanna Folláine (15:00 nó am eile a oireann daoibh)
  10 leid Folláine le cabhrú libh amach anseo buíochas le @MALL_Ireland
  Tá tuilleadh físeáin Machnaimh & Aireachas ar fáil ar Youtube MALL_Ireland:
  Análú Ceathartha (4 nóiméad) | Scanadh Coirp (8 nóiméad) | Domhainanálú Boilg (4 nóiméad)


G24 Folláine G

Aiseolas ó 2020
Scaipeadh suirbhé ar gach scoil a bhí páirteach i Gaeilge24 anuraidh. Seo thíos cuid de na freagraí:
(Is féidir gliogáil ar an íomhá thíos le leagan níos mó a fheiceáil)

Aiseolas

Ar mhaith leat cúpla focal a rá faoi Gaeilge24?

"Is deis iontach í Gaeilge24 daltaí a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt. Tugann sé dúshlán dóibh a gcuid Gaeilge a úsáid agus a chleachtadh go nádúrtha agus go spraíúil. Bhí an-lá ag na daltaí agus na múinteoirí an Ghaeilge a labhairt. Ghlac leath den scoil páirt sa dúshlán. Rinne daltaí nach ndéanann staidéar ar scoil iarracht cúpla frása a fhoghlaim. Bhain siad ar fad taitneamh as na himeachtaí. Tá sé thar a bheith éasca gach rud a eagrú. Tugann an fhoireann Gaeilge24 roinnt mhaith cabhrach dúinn. Mholfainn go mór d'éinne triail a bhaint as. Cinnte dearfach go mbeidh muid ag glacadh páirte arís eile."
Múinteoir, 2020

"Bhain na daltaí spraoi as na himeachtaí, go háirithe anois nuair nach bhfuilimid in ann mórán gníomhaíochtaí a eagrú dóibh. Spreagadh iad chun an teanga a usáid taobh amuigh den seomra ranga agus is rud iontach é sin!!!"
Coláiste Thiarnáin Naofa, Crois Uí Mhaolíona , Co. Mhaigheo.

"Bhi na páistí an-tógtha leis na t-léinte- oibríonn an tionscnamh le gach scoil , fiú na Gaelscoileanna. Is bealach simplí éifeachtach é chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus níl mórán oibre i gceist don mhúinteoir. Go raibh míle, bhí se ar fheabhas! ."
Seán ó Donaile, Príomhoide , Gaelscoil Bharra, Cabrach, BÁC 7

Grianghraif2

An Carthanas - Cá dTéann an brabús?
Tabharfar gach brabús do Chonradh na Gaeilge chun tacú le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na hÉireann. Tá Conradh na Gaeilge cláraithe mar charthanas: Uimhir Charthanais RCN 20003869. I mbliana, cabhróidh an brabús ó Gaeilge24 le:

Feachtais:
Gaeilge4All:
Feachtas a thosnaíomar anuraidh leis an nGaeilge a chosaint agus a láidriú sa chóras oideachais ionas go mbeidh eispéireas sásúil foghlama Gaeilge ag gach dalta sa chóras oideachais ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal. Go dtí seo, tá 12,000 síniú faighte againn agus muid ag súil le leanúint leis an mbrú ar an rialtas.
GaeltachtX: Faraor cuireadh na coláistí samhraidh ar ceal arís i mbliana ach bhí eispéireas Gaelach á reáchtáil ar líne againn darb ainm Gaeltacht X. Cuireadh ábhar siamsúil, spraíúil ar fáil do dhaoine óga leis an nGaeilge a choinneáil lárnach ina saol i rith an tsamhraidh.

Imeachtaí:
Tá súil againn leathnú amach ar imeachtaí atá tosaithe againn le daltaí meánscoile a thraenáil agus a chumasú. Beidh Traenáil  na nOifigeach Gaeilge á eagrú againn i gcomhpháirt le ADIÉ / ISSU arís go luath. Bhí Ard-Fheis na nÓg ar siúl don dara huair i 2020 i Ros Muc. Tá súil againn leanúint leis an bhfás & leis an bhforbairt agus muid ag pleanáil i dtreo Ard-Fheis 2022.

Tacaíocht:
Tá Conradh na Gaeilge ag leanúint leis an bhfeachtas le breis ceoltóirí a mhealladh le canadh trí Ghaeilge. Táimid ag obair ar an gcéad leagan eile den Albam CEOL , tá Raidió Rí-Rá á choinneáil beo ar an aer 24/7 againn agus tá muid ag súil le bheith beo ar FM amach anseo.

Tá nasc againn le carthanas eile; an féidir linn páirt a ghlacadh fós?
Bíonn nasc ag go leor scoileanna le carthanais éagsúla. Is féidir an lá Gaeilge24 eagrú ar son an charthanais sin freisin. Sa chás seo iarrfaimid oraibh costas na bpacáistí a chlúdach - is féidir aon airgead breise a thiomsaíonn sibh a úsáid le tacú leis an gcarthanas eile. Déan teagmháil linn ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. más maith libh an rogha seo a phlé linn.

G24Pics2

10 Smaoineamh don Mhúinteoir:

1. Leag amach clár ama don lá le go leor rudaí éagsúla ag tarlú sa scoil as Gaeilge
2. Glac páirt sna himeachtaí Folláine atá curtha le chéile againn don lá
3. Déan bratfhógra mór & póstaeir don scoil faoin lá
4. Tabhair greamáin do gach múinteoir ar féidir leo labhairt as Gaeilge
5. Déan seoladh oifigiúil sa scoil le haoichainteoir áitiúil le Gaeilge
6. Cuir scéal chuig stáisiúin raidió áitiúla faoin dúshlán sa scoil
7. Lá Spóirt as Gaeilge / turas as Gaeilge nó físeán ceoil a thaifead as Gaeilge
8. Eagraigh cluichí ar nós Scrabble, Comhaireamh Síos, An Crochadóir as Gaeilge
9. Scaip bileoga le frásaí úsáideacha ar shiopaí áitiúla is ar thuismitheoirí. Mínigh go bhfuil ról ag gach duine an dúshlán a chur i gcrích (is féidir le daltaí siopaí a roghnú mar thionscnamh / obair bhaile sna seachtainí roimh ré)
10. Nasc le scoileanna eile atá ag tabhairt faoin dúshlán don lá - Zoom as Gaeilge

Banner G24 Bunscoil

Bunscoileanna
Cuirfear pacáiste éagsúil ar fáil do bhunscoileanna & tacaíocht bhreise don mhúinteoir bunscoile le:
1. Leabhrán frásaí nua dírithe ar dhaltaí bunscoile amháin
2. 3 phlean shamplacha don lá scoile iomlán
3. Tráth na gCeist samplach don lá
4. Litir shamplach le seoladh chuig tuismitheoirí faoin lá
5. Frásaí úsáideacha don fhoireann scoile, tuisimitheoirí sa bhaile & siopaí áitiúla
6. Naisc chuig scannáin, ceol & treoracha don chéilí agus áiseanna úsáideacha eile

Conas gur féidir liom clárúClaraighAnseo 18
Is féidir clárú ag an nasc seo.... 

Mura bhfuil na sonraí ar fad ar eolas agat is féidir an fhoirm a líonadh amach agus na sonraí a dheimhniú linn roimh Dhéardaoin 21/10/21

Déan teagmháil linn le huimhreacha a dheimhniú nó le ceist ar bith:
+353 (0)1 4757401 | Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.


Acmhainní breise...
 
4. A5 G24 booklet rp  7. A2 G2421 Póstaer MS Daltaí rp  8. A2 G2421 Póstaer BS Daltaí rp
 
9. A5 G2421 Cárta Urraíochta rp  5. A3 G2421 Póstaer MS Múinteoirí Rp  6. A3 G2421 Póstaer BS Múinteoirí rp
 
litirshamplach gae  frasai muinteoiri G24 gae  gniomhaochtasamplachaBS
 
Tráth na gCeist Bunscoileanna ar fáil anseo
Tráth na gCeist Méanscoileanna ar fáil anseo
 
 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge