Skip to main content

Conas Craobh Nua a Bhunú

Is í an chraobh croílár agus bunchloch Chonradh na Gaeilge.  Ó bunaíodh an eagraíocht in 1893, tá craobhacha an Chonartha ag cur na Gaeilge chun cinn, ní hamháin in Éirinn, ach ar fud an domhain chomh maith.

Tá sé éasca craobh a bhunú.  Níl ag teastáil ach go dtiocfaidh grúpa beag daoine  a bhfuil suim acu sa Ghaeilge a chur chun cinn agus a bhfuil suim acu coiste a bhunú agus clárú le hArd-Oifig an Chonartha. 


Glac Páirt sa Ghluaiseacht

Ról na Craoibhe

Is í sprioc phraicticiúil atá ag craobh ná an Ghaeilge a chur chun cinn i gceantar na craoibhe sin.

Bíonn craobhacha i mbun gníomhaíochtaí éagsúla a thugann deis do dhaoine Gaeilge a labhairt, a chleachtadh agus a fhoghlaim.  Chomh maith le hobair a dhéanamh go háitiuil, bíonn craobhacha rannpháirteach i bhfeachtais náisiúnta na heagraíochta.  Tá ról ag gach craobh lena chinntiú go gcuirtear polasaithe na heagraíochta i gcrích.

I dtaca leis an gcuspóir seo, déanann ionadaithe ó na craobhacha freastal ar an Ard-Fheis gach bliain. Bíonn deis acu tuairimí na craoibhe a nochtadh, páirt iomlán a ghlacadh sna díospóireachtaí agus in obair iomlán na heagraíochta. Tá cearta vótála ag gach craobh sna toghcháin éagsúla a bhíonn ar siúl ag an Ard-Fheis, rud a thugann guth do gach craobh de chuid an Chonartha.

   Ról na hEagraíochta

   Cuirtear fáilte roimh gach craobh scéalta a chur isteach inár nuachtlitir mhíosúil ionas go mbíonn baill uile an Chonartha ar fud an domhain ar an eolas faoi imeachtaí na craoibhe.

   Is féidir le gach craobh leas a bhaint as ceadúnas bailiúcháin phoiblí an Chonartha chun airgead a bhailiú don chraobh agus imeachtaí áitiúla a bhíonn ar siúl aici féin, agus d'fheachtais éagsúla an Chonartha.

   Is féidir le gach craobh a sonraí a chur ar aghaidh chuig Glór na nGael nuair a chláraítear leis an gConradh. Tuilleadh eolais ag www.glornangael.ie. 

   Déanfar freastal agus rannpháirtíocht na gcraobh eagraíochtaí um Ard-Fheis a éascú.

   Déanfaidh Conradh na Gaeilge tacaíocht a chuir ar fáil do chraobhacha le heagrú imeachta, cúrsaí árachais, airgeadais agus eile.


    1. Coiste na Craoibhe a aimsiú

    2. An Chraobh a Chlárú

    3. Imeachtaí a Eagrú mar Chraobh

    Imeachtaí

    Imeachtaí a Eagrú mar chraobh

    Príomhsprioc na n-imeachtaí ná an Ghaeilge a chur chun cinn i mbealach taitneamhach, go háirithe ó thaobh labhairt na teanga de, ach is fiú léamh agus scríobh na Gaeilge a chothú chomh maith más féidir. Ba chóir gach aon chéim den phleanáil agus den eagrú a dhéanamh i nGaeilge (nó go dátheangach ag braith ar chúrsaí, mar shampla má táthar ag eagrú imeachta i gcomhpháirt le grúpa eile).

    • Bíodh foireann agat
    • Roinn an obair
    • Leag síos spriocdhátaí

    Lorg cabhair ó dhaoine, tosaigh amach le rudaí beaga indéanta agus de réir mar a fhaigheann sibh taithí air, leanaigí libh go himeachtaí níos mó. Ní bheidh gach imeacht indéanta do gach craobh ach tá sibh in ann rudaí ollmhóra a eagrú má chuireann sibh bhúr seacht ndícheall leis!

    Tá cúpla smaointe d'imeachtaí luaite thíos, agus is féidir an Treoirleabhar Imeachtaí & Feachtais Do Chumainn Ghaelacha agus Do Ghrúpaí Gaeilge ar an Tríú Leibhéal a íoschóipeáil anseo chomh maith.

    Imeachtaí Beaga

    Ciorcal Comhrá

    Ionad le suíocháin, áit le caife/tae a dhéanamh agus málaí tae/caife/brioscaí/bainne a fháil, póstaeir a dhéanamh agus a scaipeadh, ríomhphoist agus téacsanna, am oiriúnach, daoine a mhealladh - ag am lóin nó mar sin, raidió le ceol Gaeilge, é a dhéanamh go seachtainiúil is fearr ag an am agus san áit chéanna.

    Tráth na gCeist

    Pinn, páipéar, clár bán agus marcéirí buana, ceartaitheoirí na mbabhtaí, 7 nó 8 mbabhta do 8 go 10 gceist. Babhta amháin céard iad focail éagsúla as / i nGaeilge, babhta faoin gceoil agus babhta pictiúir  a bheith ann .

    Aoichainteoir

    Duine mór le rá/spéisiúil/duine ón gceantar gur féidir leo caint faoi ábhar faoi leith, ionad le scorú, roinnt bia agus deochanna ina dhiaidh agus bronntanas mar bhuíochas don chainteoir.

    Ranganna Gaeilge

    Fáilte a chur roimh phobail nua na hÉireann nó daoine nach bhfuil Gaeilge ar bith acu  agus baill na craoibhe nó mic léinn meánscoile / ollscoile le Gaeilge a fháil le Gaeilge bhunúsach a mhúineadh dóibh. Is gá leathanach a ullmhú ina mbeadh bunfhrásaí agus litriú foghraíochta ann do na foghlaimeoirí eachtrannacha. Ba chóir deis a thabhairt do na rannpháirtithe í a chleachtadh ag an deireadh, le fear beáir/ceist a chur ar dhuine damhsa a dhéanamh nó rud éigin. Cuireann fear/bean an tí go mór leis, ceisteanna a chur ar dhaoine is duaiseanna do na buaiteoirí. Cuireann méaróga bia/deochanna leis an imeacht go mór. D’fhéadfaí teangacha na rannpháirtithe a mhúineadh do na Gaeil chomh maith.

    Céilí

    Is gá ionad dó seo, ceol beo más féidir/ nó fón agus córas fuaime. Ba chóir na damhsaí a bheith ar eolas ag ceannairí ar dtús agus fear/bean an tí craiceáilte a bheith ann chun daoine a spreagadh leis an damhsaí a fhoghlaim a chleachtadh. 

    Pop Up Gaeltacht

    Déan Pop Up Gaeltacht a reachtáil sa chaifé, bialann nó teach tabhairne áitiúil. 

    Is féidir teacht ar acmhainní agus comhairle do Pop Up a reachtáil anseo.

    Imeachtaí Móra

    Seachtain na Gaeilge

    Seo Seachtain ag tús mhí an Mhárta, nó ceann a oireann do bhur gceantar féin ó thaobh fhéilire phobail de. Cuirtear réimse leathan imeachtaí ar siúl ann agus déantar iarracht an teanga a bheith an-fheiceálach, bríomhar don tréimhse seo. Cuireann oifig Sheachtain na Gaeilge an-tacaíocht ar fáil do chraobhacha ag iarraidh imeachtaí a eagrú mar chuid den fhéile. Tuilleadh eolais: www.snag.ie

    Bál na Gaeilge/ na nGael

    Ócáid fhoirmiúil do lucht na Gaeilge. Ba chóir é a eagrú in óstán nó mar sin le béile agus deochanna agus banna ceoil agus DJ ina dhiaidh. Is féidir dul ar aghaidh go teach tábhairne/club oíche tar éis sin. Ba chóir póstaeir, ticéid a dhéanamh amach, cinntiú go bhfuil na biachláir ar fáil as Gaeilge. Is féidir duaiseanna bliana a bhronnadh ann, don ghnólacht nó don ghrúpa Ghaeilge is fearr b'fhéidir.

    Lá Spóirt

    Is féidir lá spóirt a eagrú idir ghrúpaí Gaeilge éagsúla sa cheantar; cluiche peile/sacair idir dreamanna éagsúla. Réiteoirí le Gaeilge. Gaeilge amháin ar an bpáirc imeartha, agus cic pionóis i gcoinne aon duine a úsáideann Béarla. Moltar lion áirithe cailíní ar na foirne. Lón do na hiomaitheoirí. Bronnadh na nduaiseanna ina dhiaidh. Is gá smaoineamh ar chúrsaí sláinte aguss sábháilteachta. D’fhéadfaí sraith a chruthú de chluichí.

    Turas go dtí Oireachtas na Samhna

    Bus, póstaer, lóistín do na mic léinn, amchlár a dhéanamh amach do na baill, daoine a spreagadh le páirt a ghlacadh sna comórtais. Páirt a ghlacadh in oíche na mac léinn/díospóireacht na mac léinn. Cluichí don deireadh seachtaine i measc na mball. Moltar seo go hard na spéire! Tuilleadh eolais: www.antoireachtas.ie

    Bailiúcháin Catharnachta

    Ceadúnas ó na Gardaí a fháil - ar fáil tríd an Chonartha, buicéid bhailiúcháin, nasc le carthanas (baint le Gaelscolaíocht / feachtasaíocht ar son na Gaeilge nó eile), t-léinte deasa geala, áiteanna a shocrú, bricfeasta a shocrú do na bailitheoirí ina dhiaidh, ba chóir ceannairí foirne bailithe a bheith ann ag áiteanna faoi leith le trácht/sluaite daoine ag stiúradh imeachtaí, ba chóir imeachtaí sa lá nó san oíche ina dhiaidh sin a bheith ann; ceol beo/oíche amuigh.

    Imeachtaí

    Feachtais mar Chraobh

    Gaelscolaíocht

    An bhfuil easpa roghanna gaeloideachais i do cheantar? Is féidir le do chraobh bheith mar an athrú catalaíoch a chuirfidh glúin nua cainteoirí ar an bhfód. 

    Comharthaíocht Dátheangach

    An dteastaíonn níos mó comharthaíocht dátheangach nó gaelach i bhur gceantar ó do chraobh? Lig don phobail ar fad páirt a ghlacadh san fheachtas agus déan bhur gceantair ionadaíoch oraibh. . 

    Oifigeach Gaeilge ar Chomhairle Áitiúil

    Ar mhaith le do chraobh go mbeidh ionadaíocht Ghaeilge ar chomhairlí áitiúla? Cuir tús le feachtas d'oifigeach Gaeilge ar bhur gcomhairle, ag déanamh ionadaíocht oraibh.

     Feachtais

     Teagmháil

     Má tá ceist agat faoi do chraobh nó ní eile ballraíochta, le do thoil déan teagmháil le Caoimhe Ní Mhaolaí, ár bhFeidhmeannach Ballraíochta agus Oideachais. 

     Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

     Guthán: (+353)85 883 8113

      

     Teagmháil

     Conradh na Gaeilge

     6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
     Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.