bliain na gaeilge 2018

Cad é Cultúr Club?

2018 Cultúr Club Lógó 01 PNGCultúr Club an t-ainm atá ar réimse de thograí spleodracha, nuálaíocha atá á bhforbairt ag Conradh na Gaeilge chun féiniúlacht Éireann níos láidre a chothú i measc na nGael, go háirithe iad siúd thar sáile. Tá sí mar aidhm ag na tograí seo tacú le pobail áitiúla chun gach sórt ruda a reáchtáil trí mheán na Gaeilge, ó fheachtais um chearta teanga agus ceardlanna óige go himeachtaí cultúir d’aoisghrúpaí éagsúla.

Pobal A Chothú

Is ar mhaithe le pobal a chothú atá Cultúr Club thar aon ní eile. Ba mhaith linn gréasán idirnáisiúnta de chainteoirí Gaeilge agus d’ambasadóirí cultúir a chothú leis na grúpaí éagsúla atá ag obair ar son na teanga agus an chultúir ar fud na cruinne.

Tá súil againn nasc a chruthú idir iad siúd atá ar aon intinn faoin nGaeilge agus atá tiomanta lena cur chun cinn, in Éirinn agus i gcéin, le smaointe iontacha a roinnt, tograí nuálaíocha a fhorbairt, agus Gaeilgeoirí ar fud na cruinne a spreagadh.

Céim 3: Curaclam Cultúr Club

Cultúr Club Hong Kong 2017

Buíochas le maoiniú ón Roinn Gnóthaí Eachtracha & Trádála (RGET) and the Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta (RCOG), tá an chéad chéim eile den togra á forbairt ag Conradh na Gaeilge anois. Áirítear anseo:

 • Cultúr Club a fhorbairt mar shraith de cheardlanna Gaeilge agus cultúir, agus curaclam ginearálta bunaithe ar ghníomhaíochtaí a chruthú do pháistí de thuistí as Éirinn agus iad siúd le naisc láidre le hÉirinn/den diaspóra dáimhe:
  - Dírithe ar pháistí diaspóra de thuistí as Éirinn (6–16 bliana d’aois), béim ar spraoi agus ar chairdeas
  - Cuspóirí foghlama teanga agus cultúir san áireamh i ngach seisiún / ceardlann freisin
  - Inchurtha in oiriúint do shaineolas phríomhbhaill phobal na hÉireann i ngach ceantar faoi seach
  - Féidearthacht aoi-éascaitheoirí ó Éirinn a áireamh d’ócáidí speisialta
  - Gnéithe traidisiúnta de chultúr na hÉireann, agus de thionscadail úra agus nuálaíochtaí araon
  - Diaspóra na hÉireann á nascadh le forais chultúrtha in Éirinn
 • Seó bóthair for-rochtana ag díriú ar phríomhghnéithe den Ghaeilge & de chultúr na hÉireann a fhorbairt:
  - Dírithe ar pháistí nach Éireannaigh iad idir 6 – 16 bliana d’aois
  - Daltaí bunscoile agus meánscoile
  - Féidearthacht é a chur in oiriúint don tríú leibhéal le béim ar institiúidí breisoideachais in Éirinn
  - Pobal iasachta thar sáile á nascadh le hinstitiúidí oideachais in Éirinn
 • 15+ cheardlann den seó bóthair a reáchtáil i scoileanna áitiúla agus idirnáisiúnta i 3 ionad píolótacha ag brath ar spéis áitiúil ó mhisin Éireann agus ó ghrúpaí pobail
 • Comhra 14 CeanadaSmaointe, acmhainní, agus tacaíocht phraiticiúil a sholáthar do mhisin agus do ghrúpaí pobail le himeachtaí Gaeilge a eagrú mar chuid d'aon cheiliúradh idirnáisiúnta:
  Trasna na dTonnta ó 22 - 26 Eanáir 2018
  Dúshlán 125 ó 6 - 8 Feabhra 2018
  Seachtain na Gaeilge le Energia ó 1 – 17 Márta 2018
  - Lá Fhéile Pádraig ar 17 Márta 2018
  Comhrá '18 ó 8 - 15 Deireadh Fómhair 2018
  Bliain na Gaeilge ó thús deiridh na bliana 2018

Cúlra: Céim 1

Chuir Conradh na Gaeilge tús le Cultúr Club i gcomhar le hArd-Chonsalacht na hÉireann do Hong Cong & Macau le linn an tsamhraidh i 2016. Bhí an Ard-Chonsalacht tar éis a aithint go raibh ann d’éileamh do ranganna Gaeilge agus cultúir, is é sin le rá ranganna do pháistí le tuistí Éireann agus iad siúd le naisc láidre le hÉirinn a bheadh mar bhealach chun féiniúlacht Éireann a neartú i measc an phobail.

Cultúr Club Hong Kong St Patrick's

Rinne an Ard-Chonsalacht teagmháil leis an gConradh le comhairle a lorg ar an gceist i mí Aibreáin 2016; d’ullmhaigh ionadaithe togra maidir leis seo i mí na Bealtaine 2016 agus thaisteal go Hong Cong le bualadh le príomhionadaithe an phobail Éireann agus páirtithe leasmhara eile ann ar mhaithe le spéiseanna, cumais, agus riachtanais na mac léinn ionchasacha / féideartha agus a dtuistí a mheas i mí an Mheithimh 2016.

Tar éis clár, plean ceachta samplach agus gníomhaíochtaí samplacha a dhréachtú, shocraigh an Chonsalacht go ndéanfadh Conradh na Gaeilge ceardlanna feasachta idrghníomhacha ar theanga agus ar chultúr na hÉireann a reáchtáil le breis agus 140 dalta i scoileanna áitiúla agus idirnáisiúnta i Hong Cong agus Macau freisin, ar mhaithe le spéis in Éirinn agus sna ranganna a spreagadh agus a mheas.

Baisteadh Cultúr Club ar an togra, agus b’iontach suntasach an spéis a léirigh idir thuistí Éireann agus Áise, pháistí, agus oideachasóirí ann.

Céim 2: Ceardlanna i Meiriceá

Is i bpáirtíocht le Coimisiún Fulbright na hÉireann agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta (REOGRTG) (mar a bhíodh) a d’fhorbair muid an chéad chéim eile den togra sna Stáit Aontaithe.

Cultúr Club LA

D'éascaigh muid sraith d’ocht gceardlann um chumasú pobail i gcomhar le grúpaí pobail Gaeilge agus cultúir in áiteanna éagsúla ar fud Mheiriceá idir 29 Samhain – 11 Nollaig 2016. Bhí muid ag iarraidh díriú ar chomhairle phraiticiúil agus acmhainní ar leith a chur ar fáil do ghrúpaí pobail Gaeilge agus cultúir in Éirinn agus thar sáile, ina measc sraith de cheardlanna um chumasú pobail agus leabhrán tacaíochta

Céim 2.1: Leabhrán Tacaíochta

Cultúr Club: Leabhrán Tacaíochta

Tá comhairle ar fáil sa leabhrán tacaíochta a bhféadfadh cuidiú leatsa agus leis an ngrúpa pobail lena mbaineann tú, leis an obair atá cheana féin idir lámha agaibh nó le tograí nua trí Ghaeilge go mba mhaith libh a thriail.

Le Cultúr Club, tá deis againn plé go fóinteach libh faoi na nithe atá tábhachtach daoibhse go háitiúil, agus faoi na slite a d’fhéadfaimis cabhrú libh leo seo. Is féidir libh eolas logánta, feachtais ar éirigh nó nár éirigh leo, agus tosaíochtaí an ghrúpa a chur ar ár súile chun go dtuigfimid níos fearr conas an teanga a spreagadh i gcomhthéacs domhanda.

Teagmháil & Orduithe

Síne Nic an Ailí
Stiúrthóir, Cultúr Club, Conradh na Gaeilge
6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Éire
00 353 1 4757401 | Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. | 00 353 87 6546673

Is féidir le grúpaí Gaeilge thar sáile tuilleadh eolais a fháil, nó cóipeanna crua den leabhrán tacaíochta agus ábhar eile a ordú in aisce ó Chonradh na Gaeilge, ach ríomhphost a sheoladh go Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Agus mar fhocal scoir...Conradh na Gaeilge: cé muid féin?

Is ar 31 Iúil 1893 a bhunaigh Eoin Mac Néill, Dúbhghlas de hÍde, agus comhghleacaithe eile leo Conradh na Gaeilge, nó The Gaelic League, blianta beaga sular toghadh de hÍde ina chéad Uachtarán ar Éirinn. Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge ó shin i leith. Saothraíonn an Conradh ar son phobal labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta - ar fud na hÉireann agus  ar fud an domhain araon - agus í mar phríomhaidhm againn an Ghaeilge a spreagadh mar ghnáth-theanga labhartha na hÉireann. Tá 180 craobh agus iomaí ball aonair ag an gConradh, agus bíonn gach ball ag saothrú go dícheallach chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ina gceantair féin, ó Hong Cong go Ceanada agus ó Charn Tóchair go Cúil Aodha. Spéis agat an chéad chraobh idirnáisiúnta eile de chuid Chonradh na Gaeilge a chlárú linn? Féach www.cnag.ie nó cuir ríomhphost chugainn ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.. Ní neart go cur le chéile!

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge