Eolas faoi Choláiste na Físe

Coláiste na Físe Meirge1

Cúrsa 5-lá, Samhradh 2021:Cláraigh CnaFise

Seo deis iontach do dhalta ar bith gur mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge le linn briseadh an tsamhraidh, le beagán spraoi trí Ghaeilge.

Fís an Choláiste:

Is í an fhís atá againn sa choláiste ná foghlaim ar ard-chaighdeán a sholáthar, feasacht ar shaol na Gaeilge a chur ar fáil, daoine óga a chumhachtú le Gaeilge a úsáid agus craic a bheith acu chomh maith i rith na gcúrsaí ag baint úsáid as teicneolaíocht físchomhdhála atá éasca agus slán le húsáid.

Cén fáth an cúrsa seo:

 1. TAITHÍ: Tá taithí 127 bliana ag Conradh na Gaeilge ag múineadh na Gaeilge agus á cur chun cinn
 2. ÁBHARTHA DON SCOIL: Tá na ranganna ar an gcúrsa seo in oiriúint don Sraith Shóisearach agus don Ardteist
 3. EISPEARAS EISCEACHTÚIL: Tá na cúrsaí deartha le spéis na ndaltaí a mhúscailt agus feasacht a thabhairt dóibh le bheith in ann tuilleadh Gaeilge a úsáid sa ghnáthshaol
 4. AGALLAMH: Cuirfear bréagscrúdú béil ar fáil ag deireadh an chúrsa d’aon dalta ar mian leo agallamh a dhéanamh
 5. NÓTAÍ: Gheobhaidh gach dalta leabhrán nótaí trí ríomhphost chomh maith

Céard é?

Cúrsa 5 lá, lán le heispéiris idirgníomhacha le foghlaim a spreagadh in éineacht le feasacht faoin nGaeilge agus an dalta a chumhachtú le spraoi leis an nGaeilge.

 • Beidh béim mhór ar fhoghlaim na Gaeilge trí 3 rang uathúla gach lá, beidh na ranganna seo bunaithe ar 3 théama: Comhrá, Éisteacht, Teanga. Beidh fad 40 nóiméad ar na ranganna
 • Idir gach rang beidh seisiún 20 nóiméad ina ndíreofar ar fheasacht na Gaeilge agus ar chumhachtú an duine óig leis an nGaeilge a úsáid níos mó ina ghnáthshaol
 • Beidh ollseisiúin spraíúla ag deireadh gach lá. Tiocfaidh gach rang le chéile agus eagrófar gníomhaíochtaí ar nós biongó, tráth na gceist agus gníomhaíochtaí eile a spreagfaidh an dalta i mbealach taitneamhach leis an nGaeilge a d’fhoghlaim siad le linn an lae a úsáid

Cur chuige:

Beidh dhá leibhéal de chúrsaí ann:

 1. Leibhéal don sraith shóisearach. Moltar an cúrsa seo a roghnú do dhaltaí ó bhliain 1 go bliain 3 sa mheánscoil
 2. Leibhéal don sraith shinsearach. Moltar an cúrsa seo do dhaltaí ó bhliain 4 go bliain 6 sa mheánscoil

Beidh 3 ghrúpa ar gach leibhéal gach seachtain. Cruthófar na grúpaí ranga ar an gcéad lá agus leanfaidh na daltaí sna grúpaí sin go deireadh an chúrsa. Is múinteoirí meánscoile cáilithe a bheidh i mbun an chúrsa a mhúineadh le cabhair ó fhoireann oideachais an Chonartha leis na seisiúin fheasachta, chumachtaithe agus spraoi a éascú.

Dréachtchlár laethúil:

10.00  Rang 1 
10.40 Ceardlann Feasachta & Cumhachtaithe 1
11.00 Rang 2 
11.40 Ceardlann Feasachta & Cumhachtaithe 2
12.00 Rang 3
12.40  Ollseisiúin spráiúla
13.30 Críoch

Eolas faoi na ranganna:
Tá na ranganna ar fad in oiriúint don Sraith Shóisearach agus don Ardteist agus tá breis eolais futhu thíos:

3rang

 Ranganna:  COMHRÁ   ÉISTEACHT  TEANGA

 Buntáistí Oideachasúla:

 

 • Feabhas a chur ar scileanna comhrá agus cumarsáide
 • Comhrá nadúrtha a spreagadh idir daltaí
 • Díreofar ar ábhar ón scrúdú béil do dhaltaí na sraithe sinsearaigh
 • Scileanna éisteachta a láidriú
 • Canúintí éagsúla na Gaeilge a thaispeáint do dhaltaí
 • Taithí a thabhairt do dhaltaí a bheith ag éisteacht go géar le teanga
 • Deiseanna ag na daltaí cleachtadh a dhéanamh ar a gcuid scileanna teanga
 • Scileanna bunúsacha a thabhairt do dhaltaí i ngramadach agus struchtúr na Gaeilge
 • Saibhreas teanga agus stór focal an dalta a fhorbairt


Eolas faoi na ceardlanna feasachta agus cumhachtaithe

Tá an cúrsa seo dírithe ar an dalta a chumhachtú leis an nGaeilge a úsáid taobh amuigh den chomhthéacs scoile, m.sh. le heolas a thabhairt dóibh ar na haipeanna idirlín agus fóin atá ann gur féidir leis an dalta a úsáid le cur lena chuid féinfhoghlama.
Le linn an chúrsa:

 • Tabharfaidh na daltaí faoi cheardlanna bunaithe ar ghnéithe éagsúla le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn.
 • Foghlaimeoidh siad faoi na firicí a bhaineann leis an teanga.
 • Foghlaimeoidh siad faoi na deiseanna a bhaineann léi, go háirithe faoi deiseanna fostaíochta amach anseo.

Teicneolaíocht

 • Zoom - Bainfear úsáid as cruinnithe Zoom leis na ranganna a reachtáil. Seolfar nasc ranga chuig na daltaí gach lá. Beidh uasmhéid 15 dalta i ngach rang Zoom agus trí sheomra feithimh a úsáid, cinnteoimid nach ligfear daoine eile isteach sna ranganna
 • Zoom Webinar - Reachtálfar na gníomhaíochtaí idir na ranganna & na gníomhaíochtaí trathnóna ar Zoom Webinar. Tugann Zoom Webinar an deis dúinn scáileán a roinnt leis na daltaí agus uirlisí eile ar líne a úsáid leo.
 • Zoom Waiting Rooms - Eagrófar bréag scrúdú béil 10 nóiméad duine ar dhuine, le gach dalta roghnaíonn bréag scrúdú a dhéanamh ag deireadh an chúrsa trathnóna Aoine. Bainfear úsáid as Zoom Waiting Rooms agus chuirfear am faoi leith ar fáil do gach dalta le hagallamh a dhéanamh leis an múinteoir

CostasCláraigh CnaFise

Tá costas €175 ar an gcúrsa don 5 lá, leis an bréag scrúdú béil san áireamh ag an deireadh. Níl ach méid áirithe spáis againn faoi láthair le tomhas na ranganna a choinneáil íseal. Is féidir clárú anseo

Dátaí na gCúrsaí

Ag an bpointe seo tá 2 chúrsa á rith againn le linn briseadh an tsamhraidh 2021:

Sraith Shóisearach (Bliain 1-3)

Luan 21ú Meitheamh -> Aoine 25ú Meitheamh

Sraith Shinsearach (Bliain 4-6)

Luan 28ú Meitheamh -> Aoine 2ra Iúil 

Téarmaí agus Coinníollacha

 1. Gaeilge: Cuirtear béim ar fhoghlaim na Gaeilge i gcónaí agus spreagtar na daltaí le Gaeilge a úsáid i gcónaí a fhad is gur féidir leo.
 2. Tá dea-iompar an-tábhachtach ar an gcúrsa seo. Ní ghlacfar le droch-iompar d’aon saghas idir iompar míchuí, iompar a chuireann isteach ar aon duine eile (múinteoirí, foireann an chúrsa nó daltaí eile an chúrsa), pleidhcíocht a chuireann isteach ar an rang nó webinar thar Zoom. Tabharfar rabhadh d’aon dalta nach leanann na rialacha seo agus d’fheadfaí ceist a chur ar an dalta an cúrsa a fhágáil má tá an droch-iompar doghlactha.
 3. Tá cosc iomlán ar ghabhálacha scáileáin, nó pictiúir a ghlacadh ar na glaochanna Zoom.
 4. Iarrfaidh an múinteoir ar an dalta a mhicreafón a chur ar siúl nó a mhúchadh mar chuid den rang ó am go ham, go háirithe sa rang comhrá. Is féidir le dalta a fhíscheamara a chur ar siúl le linn na ranganna leis an eispéireas is fearr a bhaint ón gcúrsa seo (mar eolas, ní bheidh níos mó ná 15 dalta in aon rang).
 5. Moltar cluaisíní a úsáid le fuaimeanna sa chúlra a ghearradh amach.
 6. Ní cheadaítear do dhaltaí a bheith ar a bhfóin ach amháin nuair a iarrtar ar an dalta a fhón póca a úsáid le haipeanna a íoslódáil le páirt a ghlacadh sa rang.
 7. Eagrófar bréag scrúdú béil duine ar dhuine, le gach dalta roghnaíonn bréag scrúdú a dhéanamh tráthnóna an lá deireanach. Bainfear úsáid as Zoom Waiting Rooms agus chuirfear am faoi leith ar fáil do gach dalta le hagallamh a dhéanamh leis an múinteoir
 8. Ní hionann íocaíocht agus spás cinntithe ar an gcúrsa, tiocfaidh duine ón bhfoireann i dteagmháil leat le do spás ar an gcúrsa a dheimhniú. Líonfar na cúrsaí ar bhonn thús freastail ar an gceann is túisce - nuair atá cúrsa lán is féidir ainm a chur ar an liosta feithimh trí ríomhphost a chur chugainn.
 9. Is féidir spás ar an gcúrsa a chur ar ceal trí ríomhphost a chur chugainn, tabharfar aisíocaíocht má chuirtear ar an eolas muid 7 lá nó níos mó roimh thús an chúrsa. Má chuirtear an cúrsa ar ceal 7 lá nó níos lú roimh an gcúrsa, ní bheidh an té a d’íoc i dteideal lánaisíocaíochta.

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge