Recommendations for National Policy for Housing Planning in the Gaeltacht

Recommendations for National Policy for Housing Planning in the Gaeltacht

Decrease in the number of daily Irish language speakers in the Gaeltacht:• The 2016 Census showed a catastrophic fall of 11% in the number of daily Irish language speakers inthe Gaeltacht during the period 2011 - 2016• Exceptional positive action is needed to protect the GaeltachtProtect the rights of the Gaeltacht community to live in their home area:• Currently, many young people have to move out of the Gaeltacht as they are unable to obtain planningpermission on their own land• There is a generation of young people from the Gaeltacht who are unable to buy a site or a house intheir own area and who have to leave the Gaeltacht• People in the Gaeltacht who are entitled to social housing are being pushed out of their own communityas not enough social housing is being built in the GaeltachtEnsure that the Gaeltacht is not wiped out by large numbers of non-Irish speakers coming to live in thearea:• All research shows that the level of daily usage of Irish is damaged when a large group of non-Irishspeaking individuals & families come to live in the Gaeltacht• Irish is weakened in the community, in the education system, in community events and as a normalspoken language

Continue Reading

Moltaí do Pholasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht

Moltaí do Pholasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht

Titim i líon na gcainteoirí laethúil sa Ghaeltacht:• Léirigh Daonáireamh na bliana 2016 gur tharla titim thubaisteach 11% i líon na gcainteoirí laethúlaGaeltachta sa tréimhse 2011 – 2016• Tá gá le gníomh dearfach eisceachtúil chun an Ghaeltacht a chosaintCosaint a dhéanamh ar chearta phobal na Gaeltachta cónaí ina gceantar dúchais:• Faoi láthair tá ar a lán daoine óga bogadh amach as an nGaeltacht mar nach bhfuil siad in ann ceadpleanála a fháil ar a dtalamh féin• Tá glúin daoine óga sa Ghaeltacht nach bhfuil ar a gcumas suíomh nó teach a cheannach ina gceantarféin agus atá orthu imeacht ón nGaeltacht• Tá daoine sa Ghaeltacht atá i dteideal tithe sóisialta á mbrú amach as a bpobal féin mar nach bhfuildóthain tithe sóisialta á dtógáil sa GhaeltachtCinntiú nach maraítear an Ghaeltacht trí líon mór daoine gan Ghaeilge teacht chun cónaí sa cheantar:• Léiríonn gach taighde go ndéantar dochar do labhairt na Gaeilge nuair a thagann grúpa mór daoineaonair agus teaghlaigh gan Ghaeilge chun cónaí sa Ghaeltacht• Lagaítear an Ghaeilge sa phobal, sa chóras oideachais, in imeachtaí pobail agus mar ghnáththeanga labhartha

Continue Reading

Déan Íocaíocht Linn

Déan Íocaíocht Linn

 

Make payment Stripe Checkout /

Continue Reading

Statement regarding Cookies

Cookies are small files that are transferred from websites or service providers to the hard drive of your computer through web browsers (if you give them permission to), they allow service providers systems and websites to recognise your browser and they take certain information to remember you and your settings, eg: through 'session cookies'  for one visit or 'persistent cookies' which cover many visits. 

Continue Reading

Ráiteas Maidir le Fianáin

Is ionann fianáin agus comhaid bheaga a aistríonn láithreán nó a sholáthróir seirbhíse chuig tiomántán crua do ríomhaire trí do bhrabhsálaí gréasáin (má thugann tú cead dóibh) a chuireann ar chumas láithreáin nó córais soláthróirí seirbhíse do bhrabhsálaí a aithint agus faisnéis áirithe a ghabháil agus tú féin agus do chuid roghanna a choinneáil i gcuimhne, m.sh trí “fhianán seisiúin” d’aon chuairt amháin nó “fianán seasmhach” don iliomad cuairteanna.

Continue Reading

Associated Organisations of Conradh na Gaeilge