bliain na gaeilge 2018

Plé 16 Seminars

Seimineáir Plé 16Conradh na Gaeilge has organised a series of seminars in Ireland and overseas to commemorate the heritage of the Irish Language Revival movement. The seminars are intended to encourage a wider conversation about the role of our language in the events which resulted in the Easter Rising, as well as our future as an Irish-speaking community.

Events will take place in Dubin, Belfast, Derry, Ros Muc, Nenagh, New York, and Boston. Many of the events have been organised in cooperation with Oifig na Gaeilge in Trinity College Dublin, Glór na nGael, Oireachtas na Gaeilge and Glucksman Ireland House in New York. We are especially grateful for the assistance and advice given to us by Íte Ní Chionnaith, Aonghus Dwane, Hilary Sweeney, Brian Ó Conchubhair, Frances Mulraney, Liam Ó Maolaodha, and Nora Welby during the course of organising these seminars.

We hope that all the participants (speakers and attendees) will enjoy the events we have organised, and that they will provide food for thought for all of us: enriching our knowledge of the proud history of the movement for the revival of Irish and the Easter Rising, helping us better understand the position of the Irish language and the state of the nation today, and providing inspiration and encouragment to us as we prepare to meet the challenges which face us as a community.

 

Plé 16 Seminars

1:

Áiléar Eolaíochta Choláiste na Tríonóide

Science Gallery, Trinity College Dublin

23.11.15, 7pm


Title:

Cad is brí le ‘Saor agus Gaelach’ i 2016?
What does ‘Gaelic and Free’ mean in 2016?


Seimineár Dátheangach eagraithe ag Conradh na Gaeilge agus Oifig na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide
A Bilingual Seminar organised by Conradh na Gaeilge and Oifig na Gaeilge, Trinity College Dublin


Déanfaidh an Seimineár seo cíoradh ar ráiteas cáiliúil Phádraig Mhic Piarais a raibh sé mar aidhm aige Éire, “ní amháin saor, ach Gaelach chomh maith, ní amháin Gaelach, ach saor chomh maith.”
Cad is brí leis an ráiteas sin in 2016?

This seminar will examine Patrick Pearse’s famous elaboration of his vision of an Ireland “not free merely, but Gaelic as well; not Gaelic merely but free as well.”
What does this mean in 2016?

I measc na saineolaithe a bheidh i mbun díospóireachta beidh:
Amongst the experts debating this topic will be:

Eunan O’Halpin
Ollamh, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Professor, Trinity College Dublin

Allan MacInnes
Ollamh, Ollscoil Shraith Chluaidh, Glaschú
Professor, University of Strathclyde, Glasgow

Michael Burrows
Easpag Chaiseal agus Osraí, Eaglais na hÉireann
Church of Ireland Bishop of Cashel and Ossory

Íte Ní Chionnaith
Léachtóír agus Iar-Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge
Lecturer and former President of Conradh na Gaeilge

Mary Harris
Léachtóir Sinsearach, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Senior Lecturer, National University of Ireland, Galway

Chris McGimpsey
Iar-chomhairleoir Cathrach, Ball de Pháirtí Aontachtach Uladh
Former City Councillor and Member of the Ulster Unionist Party

2:

Teach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath
The Mansion House, Dublin
26.1.16, 7pm

Tábhacht na Gaeilge don Fhéiniúlacht Éireannach
The Importance of the Irish Language
to Irish Identity

Seimineár Dátheangach eagraithe ag
Conradh na Gaeilge
A Bilingual Seminar organised by
Conradh na Gaeilge


Déanfaidh an Seimineár seo scrúdú ar an nasc idir an Ghaeilge agus ár bhféiniúlacht. An ann di go fóill sa 21ú Aois? Conas ar thuig glúin Éirí Amach na Cásca é? Conas gur féidir linn an Ghaeilge a neartú i ndomhan an lae inniu?

This seminar will examine the connection between the Irish language and our identity. Is it still relevant in the 21st Century? How was it understood by those who participated in the Easter Rising? How can we strengthen the Irish language in today’s world?

I measc na saineolaithe a bheidh i mbun díospóireachta beidh:
Amongst the experts debating this topic will be:


Michael McDowell
Abhcóide Sinsearch, Iar-Aire Dlí agus Cirt
Senior Council, Former Minster of Justice

Máirtín Ó Muilleoir
Iar-Ardmhéara Bhéal Feirste, Ball de Shinn Féin
Former Lord Mayor of Belfast, Member of Sinn Féin

Caitríona Ní Chléirchín
File
Poet

Fiach MacConghail
Seanadóir agus Stiúrthóir Amharclann na Mainistreach
Senator and Director of the Abbey Theatre

Caisleán Bhaile Átha Cliath
Dublin Castle
26-28.2.16

3

Conradh na Gaeilge
agus Saoirse Intinne
Conradh na Gaeilge
and Intellectual Freedom

Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge
Conradh na Gaeilge’s Annual Conference

Beidh Ard Fheis an-speisialta againn i mbliana, ócáid stairiúil in ionad stairiúil: Caisleán Bhaile Átha Cliath. Tosnófar an Ard-Fheis oíche Dé hAoine an 26.2.16 le hóráid ó Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigínn, agus beidh seimineár ar siúl díreach ina dhiadh ina mbeidh fealsúnacht Chonradh na Gaeilge á plé. Chomh maith leis sin, beidh Dinnéar na hArd-Fheise ar siúl i bProinnteach Choláiste na Tríonóide oíche Dé Sathairn an 27.2.16.

Our 2016 Ard-Fheis will be a very special, an historical event in an historical location. The Ard Fheis will be opened on Friday 26.2.16 by President Michael D. Higgins, whose speech will be followed by a seminar exploring the philosophy of Conradh na Gaeilge. In addition, this year’s Dinnéar na hArd-Fheise will take place in the Dining Hall of Trinity College on Saturday 27.2.16.

I measc na saineolaithe a bheidh i mbun díospóireachta Dé hAoine beidh:
Amongst the experts debating this topic on Friday will be:


Peadar Kirby
Ollamh Emeritus, Ollscoil Luimnigh
Professor Emeritus, University of Limerick

Regina Uí Chollatáin
Ceann Scoile, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis; An Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath
Head of School, School of Irish, Celtic Studies and Folklore,  University College Dublin

Colm Ó Neill
Leas-Uachtarán, Aontas na Mac Léinn
Vice President, Union of Students of Ireland

Cóilín Ó Cearbhaill
Uachtarán Chonradh na Gaeilge
President of Conradh na Gaeilge

Áras Glucksman na hÉireann
Glucksman Ireland House, NYU
5.3.16, 11 am

4:

Casadh an tSúgáin:
Meiriceá, Éire Ghaelach, Oideachas agus Polaitíocht
America, Irish-Ireland, Education and Politics

Siompóisiam, Taispeántas agus Léacht eagraithe ag Áras Glucksman na hÉireann agus Conradh na Gaeilge
Symposium, Exhibition and Lecture organised by Glucksman Ireland House and Conradh na Gaeilge

Bíonn gaol láidir idir cearta teanga agus cúrsaí polaitíochta. De réir a chéile athraíodh tuairimí roinnt gaelgeoirí ag deireadh na naoú haoise déag ó oideachas amháin chuig oideachas mar pháirt de cheist i bhfad níos leithne: oideachas, náisiúnachas agus réabhlóid. Is é seo a bheidh á phlé ag an ócáid stairiúil seo i Nua-Eabhrac, nuair a sheolfaidh Conradh na Gaeilge ár dtaispeántas stairiúil “Athbheochan na Gaeilge agus Éirí Amach na Cásca” in Áras Glucksman na hÉireann in Ollscoil Nua Eabhrac.

Language rights involve agitation, agitation implies politics. The ideals and aspirations of late 19th Century Irish-language activists moved from education to politics in Ireland and from Ireland to Irish-America. Join us as we investigate relationships between Ireland and Irish-America through the eyes of the Irish Language movement.
This will be the topic of discussion at a special event in Glucksman Ireland House at New York University during which Conradh na Gaeilge will launch our historical exhibition “The Revival of the Irish Language and the Easter Rising.”

Beidh na Sonraí uilig ar fáil sar i bhfad ar
irelandhouse.fas.nyu/object/languageandpolitics agus cnag.ie

Is féidir ticéad a chur in áirithe ach ríomhphost a sheoladh chuig: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Full details will be available soon at
irelandhouse.fas.nyu/object/languageandpolitics and cnag.ie

Tickets can be reserved by emailing:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


5:

Dún Mhuire, An tAonach
Dún Mhuire, Nenagh
23.4 Ról na mBan san
Athbheochan Chultúrtha
The Role of Women in the
Cultural Revolution.16, 12pm

Seimineár Dátheangach eagraithe ag
Conradh na Gaeilge
A Bilingual Seminar organised by
Conradh na Gaeilge


Déanfaidh an seimineár seo ceiliúradh agus comóradh ar na hiliomaid ban a bhí gníomhach sna gluaiseachtaí cultúrtha agus sóisialta a d’athraigh sochaí na hÉireann as cuimse ag tús na 20ú haoise. Beidh béim faoi leith ar an gcaidreamh idir gluaiseacht na Gaeilge agus gluaiseacht na mBan. An raibh Conradh na Gaeilge agus gluaiseacht na Gaeilge níos forásaí ná grúpaí eile? Ar thug gníomhaíocht i ngluaiseacht na Gaeilge breis misnigh do na mná a bhí ag teacht chun cinn mar ghníomhaithe i ngrúpaí eile?

This seminar will celebrate and commemorate the large numbers of women who were active in the cultural and social movements which changed Irish society so much in the early 20th Century. There will be a particular emphasis on the relationship between the Irish Language movement and the women’s rights movement. Were Conradh na Gaeilge and the Irish language movement more progressive than other groups? Did participation in the Irish Language movement give more courage to those women who were coming to the fore as activists in other movements?

I measc na saineolaithe a bheidh i mbun díospóireachta beidh:
Amongst the experts debating this topic will be:

Katherine McSharry
Stiúirtheoir For-rochtain, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Head of Outreach, National Library of Ireland

Catherine Morris
Údar, “Alice Milligan and the Irish cultural revival”
Author, “Alice Milligan and the Irish cultural revival”

Liz Gillis
Údar, Women and the Irish Revolution"
Author, "Women and the Irish Revolution


6:

Leabharlann an Linenhall, Béal Feirste
The Linenhall Library, Belfast
21.5.16, 11 am

Todhchaí an
Chultúir Ghaelaigh
The Future of Gaelic Culture
Comhdháil Lae eagraithe ag
Conradh na Gaeilge
A Day Conference organised by
Conradh na Gaeilge


Déanfaidh ceannairí agus baill d’eagraíochtaí agus de ghrúpaí a chuireann lúthchleasa, ceol, cultúr agus teanga na nGael chun cinn scagadh ar a bhfuil bainte amach acu le breis is céad bliain anuas agus conas is féidir comhoibriú níos éifeachtaí a chothú sa chéad bliain eile atá romhainn.

This conference will be a forum for discussion about the future of Gaelic culture on these islands. Leaders and members of organisations and groups who promote Gaelic sports, music, culture and language will discuss the achievents of revivalists over the last century and the possibilities for closer cooperation in the century to come.

I measc na saineolaithe a bheidh i mbun díospóireachta beidh:
Amongst the speakers at this event will be:


Aogán Ó Fearghail,
Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael
President of the Gaelic Athletic Association


Cóilín Ó Cearbhaill
Uachtarán Chonradh na Gaeilge
President of Conradh na Gaeilge


Labhrás Ó Murchú,
Stiúrthóir Chomhaltas Ceoltóirí Éireann
Director of Comhaltas Ceoltóirí Éireann

7:

Óstán Seapoint, Boston
Seapoint Hotel and World Trade Center, Boston
17-19.6.16
Comóradh Phobal Boston ar Éirí Amach na Cásca 1916
Boston Community Commemoration of
Easter Rising 1916

Teacht le Chéile Phobal Gaelach
Thuaisceart Mheiriceá eagraithe i gcomhar le Glór na nGael agus Consalacht na hÉireann, Boston
A Gathering of the North American Irish Community organised in cooperation with Glór na nGael and the Consulate of Ireland in Boston



Déanfar ceiliúradh ag an ócáid seo ar an nasc daingean idir pobal Boston agus pobal na hÉireann, agus déanfar comóradh freisin ar a ról in imeachtaí 1916. Tosnófar an deireadh seachtaine le hócáid mhór shóisialta oíche Dé hAoine an 17.6, leanfar ar aghaidh le comhdháil lae Dé Sathairn an 18.6 agus críochnófar le ceiliúradh ollmhór ar na hEalaíona ar an Domhnach. Má tá suim agaibh páirt a ghlacadh nó freastal ar an imeacht seo, atá fós á eagrú, is féidir teagmháil a dhéanamh le This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nó le This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This occasion will provide an opportunity to celebrate the close ties between the people of Boston and the people of Ireland, and to commemorate the importance of this link in the context of the events of 1916. The weekend will commence with a large social event on Friday 17.6, will continue with a conference on Saturday 18.6, before concluding with a great celebration of the arts on Sunday 19.6. If you are interested in participating in or attending this event, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


8:

Ionad an Phiarsaigh, Ros Muc
Ionad an Phiarsaigh, Ros Muc
1.7.16, 8pm
An Ghaeltacht agus
Athbheochan na Gaeilge
The Gaeltacht and
the Revival of Irish
Seimineár eagraithe ag Conradh na Gaeilge mar chuid den Tionól Gaeltachta 2016
A Seminar organised by Conradh na Gaeilge
as part of the Tionól Gaeltachta 2016


Déanfaidh an seimineár seo cíoradh ar stair na Gaeltachta mar choincheap, agus an caidreamh idir muintir na Gaeltachta agus gníomhaithe na hAthbheochana. Cén stair a bhaineann leis an gcaidreamhsin? Cén todhchaí atá i ndán dó?

This seminar will examine the history of the Gaeltacht as a concept as compared to the reality, and the relationship between Gaeltacht communities and revivalist activists. What is the history of this relationship, and how will it develop in the 21st Century?

I measc na saineolaithe a bheidh i mbun díospóireachta beidh:
Amongst the experts debating this topic will be:

Daithí Mac Cárthaigh
Abhcóide agus Iar-Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge
Barrister and Former President of Conradh na Gaeilge

Seosamh Ó Cuaig
Iarbhall de Chearta Sibhialta na Gaeltachta
Former member of the Gaeltacht Civil Rights Movement

Edel Ní Churraoin
Láithreoir le Raidió Fáilte
Presenter with Raidió Fáilte

Caitríona Ó Torna
Údar “Cruthú na Gaeltachta 1893-1922”
Author of “Cruthú na Gaeltachta 1893-1922”

9:

Culturlann Uí Chanáin, Doire
Culturlann Uí Chanáin, Derry
20.8.16, 11am
Cearta Teanga,
Inné agus Inniu
Language Rights,
Yesterday and Today
Comhdháil Dhátheangach eagraithe
ag Conradh na Gaeilge
A Bilingual Conference organised
by Conradh na Gaeilge

Pléifear ceist na gCearta Teanga ag an gComhdháil Lae seo.
I ndá phainéal éagsúla agus i bplé poiblí, déanfar cíoradh ar stair na bhfeachtas cearta teanga in Éirinn agus i gcéin, agus ceist na gcearta teanga sa lá atá inniu ann. Cá bhfuil ár dtriall inniu? Cad is féidir linn foghlaim ó phobail agus ó dhlínsí eile?

This conference will explore the question of language rights. In two panel and public discussions, the history of language rights campaigns in Ireland and further afield will be examined, as well as the question of how language rights are recognised today. What should the priorities for language rights campaigners be today? What can we learn from other communities and other jurisdictions?

I measc na gcainteoirí a bheidh i láthair ag an gcomhdháil seo beidh:
Amongst the speakers at this event will be:

Rónán Ó Domhnaill
An Coimisinéir Teanga
Irish Language Commissioner

Meri Huws
Coimisinéir Teanga na Breataine Bige
Welsh Language Commissioner

Tomás Mac Síomóin
Údar agus Fealsúnaí
Author and Philosopher

Micheál Ó Flannagáin
Dlíodóir, Baill de Craobh na Cúirte, Conradh na Gaeilge
Lawyer, Member of Craobh na Cúirte, Conradh na Gaeilge

Diarmaid Ua Bruadair

Príomhoide, Gaelcholáiste Dhoire

Principal, Gaelcholáiste Dhoire


10:

Músaem na bPiarsach, Ráth Fearnáin
The Pearse Museum, Rathfarnham
24.9.16, 11am

Fealsúnacht Oideachais an Phiarsaigh
The Educational Philosophy
of Patrick Pearse

Comhdháil Dhátheangach eagraithe
ag Conradh na Gaeilge
A Bilingual Conference organised
by Conradh na Gaeilge

Pleiféar oidhreacht Scoil Éanna agus fealsúnacht chuimsitheach oideachais an Phiarsaigh ag an gcomhdháil lae seo. Céard iad na smaointe a raibh an tionchar is mó acu ar an bPiarsach? Conas a chuir sé an smaointeoireacht sin i bhfeidhm? An raibh tionchar aige ar pholasaithe an stáit nua i leith an oideachais tar éis 1922?
I measc na gcainteoirí a bhéas i láthair ag an gcomhdháil seo beidh:

This history of Scoil Éanna and the educational philosophy of Patrick Pearse will be discussed at this conference. What were the ideas which most influenced Pearse? How did he put those ideas into practice? Did his ideas influence the new state’s educational policy after 1922?
Amongst the speakers at this event will be:

Séamus Ó Buachalla
Údar “The Educational Writings of P.H. Pearse”
Author of “The Educational Writings of P.H. Pearse”

Brendan Walsh
Léachtóir i Roinn an Oideachais, OCBÁC
Lecturer in Education Studies, DCU

Róisín Ní Ghairbhí
Údar “16 Lives: Willie Pearse”
Author of “16 Lives : Willie Pearse”

Séamas Ó Donnghaile
Príomhoide, Bunscoil Mhic Reachtain
Principal, Bunscoil Mhic Reachtain


Fionntan de Brún
Léachtóir Sinsearach le Gaeilge, Ollscoil Uladh
Senior Lecturer in Irish, University of Ulster

11:

Oireachtas na Samhna, Cill Airne
Oireachtas na Samhna, Killarney
5.11.16, 11am
Ceachtanna an Chomóraidh:
Spriocanna nua do Phobal na Gaeilge?
Learning from the Commemoration:
New goals for the Irish-speaking Community?

Seimineár an Oireachtais
eagraithe ag Conradh na Gaeilge
The Oireachtas Seminar
organised by Conradh na Gaeilge


Déanfar cíoradh ag an seimineár seo ar Chomóradh Éirí Amach na Cásca in 2016. Ar éirigh leis? An bhfuil dioscúrsa, dearcadh nua, nó spiorad nua le tabhairt faoi deara dá bharr? Conas a dhéanfaidh muid comóradh ar 1916 in 2066 nó i 2116? An féidir linn spriocanna réalaíoch a leagan amach do phobal na Gaeilge do na blianta atá romhainn?

This seminar will examine the 2016 Commemoration of the Easter Rising. Did it succeed? Has a new discourse, a new perspective, a new spirit arisen as a result? How will we commemorate 1916 in 2066 or in 2116? Can we lay out realistic goals for the Irish language community for the years ahead?

I measc na gcainteoirí a bhéas i láthair ag an seimineár seo beidh:
Amongst the speakers at this event will be:

John Concannon
Stiúrthóir, Éire 2016
Director, Ireland 2016

Gearóid Ó Tuathaigh
Ollamh Emeritus le Stair, OÉ, Gaillimh
Professor Emeritus of History, NUI Galway

Julian de Spáinn
Ardrúnaí Chonradh na Gaeilge
General Secretary of Conradh na Gaeilge

Anne McCabe
Stiúrthóir Ealaíne, Taibhdhearc na Gaillimhe
Artistic Director, An Taibhdhearc

Associated Organisations of Conradh na Gaeilge